Department of Physical Chemistry

Institute of Chemistry, Faculty of Sci. & Techn., University of Debrecen


Hu | En   
Teaching

On 1th of September, 2016 a new Department of Physical Chemistry was formed from the former one and the former Department of Colloid and Environmental Chemistry. The head of the new Department of Physical Chemistry and the MTA-DE Redox and Homogeneous Catalytic Reaction Mechanisms Research Group is Prof. Dr. István Fábián. Until the start of the new homepage please click on the links in the previous sentences for additional information.

This page is maintained by Réka Gombos Assistant Professor, the Academic Advisor of our Department. Click on the following link in order to send her an email message.

The subjects taught in Hungarian are listed for the sake of completeness.


Subjects in the Autumn Semester

BSc and undivided 5-year MSc education

MSc education

Downloads


GYFKE03P3 Physical Chemistry Practice (international pharmacy class)


TKBE0401_EN Physical Chemistry I. (international engineering class)


TKME0401EN Theoretical physical chemistry I. (Chemistry MSc)

Subjects in the Spring Semester

BSc and undivided 5-year MSc education

MSc education

Downloads


GYFKE03P2 Physical Chemistry I Lecture and Seminar (international pharmacy class) and TKBE0431_EN Physical chemistry lecture and TKBG0431_EN Physical chemistry seminar


GYGPO0208 Polymorphism of Pharmaceuticals


TKBE0403_EN Physical chemistry II lecture and seminar (international engineering class)


TKBL0403_EN Physical Chemistry Practice (chemical engineering)


Quantitative analytical chemistry - conductometry


TKME0402 Theoretical physical chemistry II.


TKME0523EN Radioanalytical chemistry


Proposed project and diploma work themes

The themes can be browsed and read below or the full set can be downloaded here.


Research Group on Homogeneous Catalysis and Reaction Mechanisms

Dr. Czégéni Csilla Enikő tudományos segédmunkatárs:

Nitrilek hidratálása átmenetifém N-heterociklusos karbén komplexekkel (KBSc)
A nitrilek hidratálása amidokká az egyik legfontosabb funkciós csoport átalakítási reakció ugyanis az amidok széleskörűen alkalmazott kiindulási anyagok a szerves szintézisekben valamint az ipariban is. Az arany(I)-NHC komplexek közül a szulfonált IMes és SIMes komplexei katalitikusan hatékonynak bizonyultak acetilén származékok hidratálásában. Célunk ezen komplexek alkalmazása különböző nitrilek hidratálására, továbbá Rh(I)- és Ru(II)-NHC komplexek hidratálási tulajdonságának vizsgálata. - Derzsi Nóra

Katalitikus hidrodehalogénezés szilárd hordozón rögzített átmenetifém komplexekkel H-Cube® mikroreaktorban (KBSc)
Korábbi kutatások rámutattak arra, hogy a Thales Nanotechnology Zrt. H-Cube® folyamatos áramlású hidrogénező mikroreaktora alkalmas hidrodehalogénezési folyamatok kivitelezésére Pd/C, Ru/C, Rh/C és Rh/Al2O3 katalizátorokkal. Kihasználva a vízoldható (pl. SO3- csoportot tartalmazó) átmenetifém (NHC, foszfin) komplexek ionos jellegét, ezeket ioncserélőkön rögzítve a katalizátor egy heterogenizált formájához juthatunk. A kísérletekhez palládium(II)-alizarinvörös (Pd(QS)2) komplex, valamint átmenetifém (Au(I), Rh(I), Ir(I), Ru(II), Pd(II)) N-heterociklusos karbén komplex katalizátorok különböző szilárd hordozókon (DIAION WA21J, DIAION HPA25, DOWEX 1x8, stb.) történő rögzítését tervezzük, és ezek hidrodehalogénezési reakciókban mutatott aktivitásának felderítése a cél. – Kovács Henrietta


Gombos Réka egyetemi tanársegéd és Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár

Pd-szalán komplex alkalmazása modellmembránok hidrogénezési reakcióiban (KBSc)
A sejtmembránok fluiditása hatással van a membránhoz kötött folyamatokra, mint pl. a transzport folyamatokra, az enzimaktivitások megváltozására, vagy a HSP (Heat Shock Protein) fehérjék termelődésére. A membrán fluiditását több tényező befolyásolja, ilyen pl. a hőmérséklet, vagy a membránban található lipidek telítettségi foka – minél több telített lipidet tartalmaz a membrán, annál „keményebb”. Ennek következménye, hogy a membránok lipidjeinek hidrogénezésével képesek vagyunk a membránok fluiditását befolyásolni. Célunk a Pd-szalán katalizátor alkalmazása modellvegyületek, és liposzóma mint modellmembrán hidrogénezési reakcióiban. - Nagyházi Brigitta

Gombos Réka egyetemi tanársegéd és Dr. Karaffa Levente egyetemi docens:

A Pseudomonas putida F1 baktérium sejtmembrán szerkezetének kémiai módosítása, és hatása a transzport folyamatokra (BMBSc)
A Pseudomonas putida F1 baktérium képes a triklór-etilén lebontására a szennyvizekben, így ennek a szennyezőnek a mennyiségét határérték alá tudjuk csökkenteni. Célunk egy megbízható analitikai módszer kidolgozása a TCE meghatározására, a Pseudomonas putida F1 baktérium, az ebből előállított protoplaszt és a hidrogénezett baktérium TCE lebontó képességének vizsgálata

Dr. Horváth Henrietta tudományos munkatárs:

Ru- és Ir-komplexek előállítása és alkalmazása környezeti szennyezők felszámolására (KBSc)  - Forgács Viktória

Dr. Joó Ferenc egyetemi tanár:

Új Pd-szalán katalizátorok alkalmazása vizes közegű Suzuki-kapcsolásban (KBSc)  - Bunda Szilvia

Új, vízoldható Pd-katalizátorok alkalmazása Sonogashira- és Heck-kapcsolásban (KBSc)  - Homolya Levente

Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs:

Vízoldható Pt-fém komplexek hidrogénező és hidrodehalogénező tulajdonságainak vizsgálata kétfázisú rendszerekben (KT, KBSc, VMBSc, KMSc)  - Tiba Sándor

Dr. Kathó Ágnes tudományos főmunkatárs és Udvardy Antal tudományos segédmunkatárs:

Acetilének, nitrilek hidratálása vízoldható Pt-fémkomplexekkel (KBSc, VMBSc, KMSc) - Szolnoki Csenge

Vízoldható foszfinok, karbének Pt-fémekkel képzett komplexeinek szilárd fázishoz való rögzítése és azok katalitikus alkalmazása (VM, T, KBSc, VMBSc)
- Varga Gáspár Miklós

1,3,5-triaza-7-foszfaadamantán származékok és fémkomplexeinek előállítása (V, VM, T, KBSc, VMBSc, KMSc)
 - Szarvas Tímea


Dr. Purgel Mihály tudományos munkatárs:

Ruténium(II)-komplexek izomériájának vizsgálata kvantumkémiai számításokkal (KBSc)
Vízoldható ruténium(II)-komplexek izomereinek tanulmányozása különböző kvantumkémiai módszerekkel. A hidrogénnyomás, illetve a közeg kémhatása jelentős mértékben befolyásolja a cisz-transz izomériát. Ezen izomerek relatív energiáinak összevetése, valamint azok kialakulásának tanulmányozása a cél.


Fém-komplexek intramolekuláris átrendeződésének kvantumkémiai vizsgálata (KBSc)
Elsősorban lantanoida(III)-, illetve a III. főcsoporthoz tartozó M(III)-komplexek (M = Al, Ga, Tl) izomereinek egymásba alakulásának tanulmányozása, azok mechanizmus-felderítése a cél kvantumkémiai módszerekkel. - Sáfár Zoltán

Ruténium(II)-komplexek katalitikus aktivitásának vizsgálata kvantumkémiai számításokkal (KMSc)
Különböző szubsztrátumok hidrogénezési és hidrodehalogénezési folyamatainak vizsgálata kvantumkémiai módszerekkel. A cél a kísérleti úton meg nem határozható intermedierek és átmeneti állapotok azonosítása, a mechanizmus felderítése

Kvantumkémiai számítások a Pd(QS)2 aktív formájának kialakulására és szerepére katalitikus folyamatokban (KMSc)
A Pd(QS)2 számos hidrogénezési és hidrodehalogénezési folyamatban játszott szerepet mint hatékony katalizátor, ám a mechanizmusok javarészt nem (teljes egészében) ismertek. Emellett a katalitikusan aktív forma kialakulásának mechanizmusa, valamint szerkezete sem ismert. Mindezek felderítésére nyújtanak lehetőséget a kvantumkémiai számítások. - Fehér Péter


Research Group on Photochemistry

Dr. Gáspár Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár és Dr. Ősz Katalin egyetemi docens:

Klórfenolok fotokémiai klórmentesítése (KBSc, VMBSc)
Korábbi vizsgálataink szerint a 2,4,6-triklórfenol (TCP), habár sötétben hosszú ideig tárolhatóak, oldatként UV-fényre érzékeny vegyületek, melynek bomlása során halogenidion szabadul fel. Célunk ezen fotoreakció részletes kinetikai vizsgálata, a mechanizmus és kvantumhasznosítási tényező meghatározása, a termékek azonosítása, valamint hasonló fotoreakciók tanulmányozása további mono-, di- és triklórfenol származékok esetén. A mérések során fotoreaktorként egy diódasoros spektrofotométert alkalmazunk. - Markó Boglárka

Klórfenolok reduktív klórmentesítése N,N,N',N'-tetrametil-benzidin típusú fotoérzékenyítő szerek segítségével (KBSc, VMBSc)
Az irodalomból klórtartalmú növényvédőszerek reduktív klórmentesítésére ismert módszer a tetrametil-benzidin típusú fotoérzékenyítők használata nátrium-szulfit redukálószerrel együtt. Az eredeti módszert alkohol és víz elegyében írták le, de valószínűleg lehetőség lenne tisztán vizes közeg használatára is, ha valamilyen egyéb hidrogéndonort találnánk az alkohol helyett. Cél az ismertetett alapokon működő klóreltávolítási módszer kidolgozása klórfenolokra, vizes közegben. Ennek tesztje néhány különböző klórfenollal, az eljárás körülményeinek optimalizálása részletes mechanizmusvizsgálatok után. - Navradi Nóra

Klórfenolok reduktív dehalogénezése 10-metilakridin-származékok által kiváltott fotokatalízissel (KBSc)
Az irodalomból ismert egy olyan módszer, ahol aromás vegyületek dehalogénezésére a 10-metilakridin-származékok által kiváltott fotokatalízist alkalmazzák, redukálószerként NaBH4-et használva. Az eredeti módszert acetonitril/víz 9/1 arányú elegyben írták le, a fotokatalizátor szubsztitúciós viszonyainak megfelelő kialakításával azonban lehetőség nyílhat a vizes közegű alkalmazásra is gyengén lúgos közegben (a NaBH4 bomlását elkerülendő). Cél az ismertetett alapokon működő dehalogénezési rendszer kidolgozása klórfenolokra, tisztán vizes közegben, ennek tesztelése néhány különböző klórfenollal, valamint az eljárás körülményeinek az optimalizálása. - Bartus Alexandra

Klórfenolok reduktív dehalogénezése Ru(bpy)32+ katalizálta fotokatalízissel (KBSc, VMBSc, BMBSc)
Egy, az irodalomban leírt módszer szerint halogénezett aromás vegyületekből a halogén eltávolítására a trisz-bipiridil-ruténium(II) komplex fotoaktivitásán alapul. Látható fénnyel megvilágítva a rendszert tercier amin jelenlétében, hidrogénforrásként hangyasavat használva hatékony módszert sikerült kidolgozniuk a szerzőknek. Ezen az alapon elindulva meg lehetne vizsgálni a klórfenolok reakcióit is. A leírt rendszer minden komponense vízoldható, és a ruténiumkomplexből igen kis mennyiségekre van szükség, így klórfenolok ipari szennyvizekből történő eltávolítására is alkalmas eljárás kidolgozására van lehetőség homogén közegben, vagy esetleg a ruténiumkomplex heterogenizálásával. Cél az ismertetett alapokon működő reduktív dehalogénezési rendszer kidolgozása klórfenolokra. Ennek tesztelése néhány különböző klórfenollal, az eljárás körülményeinek optimalizálása részletes mechanizmusvizsgálatok után (ez utóbbi homogén közegben). Az eljárásban használt tercier aminok kiváltási lehetőségeinek vizsgálata. - Kozák Viktória, Kozák Éva

Dr. Ősz Katalin egyetemi docens:

Halogénezett 1,4-benzokinonoknak és származékaiknak a fotokémiai klórmentesítése (VMBSc)

A kinonok a ciklikus vegyületek egyik osztályába tartoznak, melyek két szomszédos vagy egymástól egy hattagú telítetlen gyűrűben lévő vinilcsoporttal elválasztott karbonilcsoportot tartalmaznak. Az élő szervezetben is előforduló anyagok, ugyanakkor egyes halogénezett kinonszármazékok szennyeződésként jelennek meg a természetben, és ezeknek az eltávolítása, vagy legalábbis a halogénmentesítése fontos környezetvédelmi feladat. Több olyan irodalmi módszer is ismert, melyekkel aromás vegyületeknek a reduktív dehalogénezését elvégezhetjük. Ezek közül néhány: (i) reduktív klórmentesítés N,N,N',N'-tetrametil-benzidin típusú fotoérzékenyítő szerek segítségével, nátrium-szulfit redukálószerrel; (ii) reduktív dehalogénezés 10-metilakridin-származékok által kiváltott fotokatalízissel, redukálószerként NaBH4-et használva; (iii) reduktív dehalogénezés Ru(bpy)32+ katalizálta fotokatalízissel, hidrogénforrásként hangyasavat használva. Cél ezeknek a módszereknek a kipróbálása halogénezett kinonok esetében. - Tóth Tamás

 

UV-LED fényforrással működő fotoreaktor tesztelése (VMBSc)
A feladat egy, a kutatócsoportunkban nemrég elkészült, UV-LED-eket alkalmazó fotoreaktor termosztálásának a megoldása, valamint a gerjesztést végző UV LED-eknek a tesztelése egy irodalomból ismert reakció segítségével. A reakció a S(IV) vizes közegű autooxidációja Ce(III) által indukált fotokatalízissel, ahol a Ce(III) fényelnyelése láncreakciót indít be. Ezen reakciónál lehetőség nyílhat a fotoreakció világos és sötét periódusban végbemenő folyamatainak külön-külön spektrofotometriás detektálására. - Dzsubák Mariann

Dr. Ősz Katalin egyetemi docens és Józsa Éva tudományos segédmunkatárs:

Kinonok bomlástermékeinek pH-függő spektrofotometriás vizsgálata (KBSc, VMBSc, KMSc)
A kinonok fény hatására diszproporcióval hidrokinonná és hidroxi-kinonná alakulhatnak, valamint oxigén felszabadulása közben hidrokinonná redukálódhatnak. A reakció spektrofotometriásan vagy pH-stat mérésekkel jól követhető. Emellett a termékek gyenge savak is (ez biztosítja a pH-stat követés lehetőségét). A feladat a képződő termékek pK-ja és redoxi tulajdonságai közötti kapcsolat vizsgálata spektrofotometriás titrálás és ciklikus voltammetria (CV) segítségével. - Ladó Eszter, Kiss Virág

A Ce(III)/Ce(IV) rendszer redoxitulajdonságainak a vizsgálata (KBSc, VMBSc)
Napjainkban a zöld energiák - köztük az általunk is tanulmányozott napenergia - felhasználása egyre elterjedtebb. A fotokémia területén a legrészletesebben vizsgált folyamat a víz fotokatalitikus bontása, ahol elsőnek a fémkatalizátor, jelen esetben a cérium(III) oxidálódik, miközben a víz redukciója is megfigyelhető. Ezt követi egy úgynevezett sötét reakció, melyben a katalizátor regenerálódik. Ezt a folyamatot korábban viszonylag tömény kénsavas közegben vizsgálták, azonban ez az alkalmazhatóság szempontjából nem ideális, mert meglehetősen korrozív közeget jelent. Az EDTA megfelelő ligandumnak bizonyult a hidrolízis visszaszorítására, így a Ce(III)/Ce(IV)-EDTA rendszer alkalmas lehet a fotokémiai folyamat semleges körülmények közötti alkalmazására. A rendszer tanulmányozásához CV és fotokémiai kinetikai mérések szükségesek. - Pap Ádám Péter

A kémiai aktinometrai gyakorlati alkalmazása (KBSc, VMBSc)
A feladat a 209-es fizikai kémia laboratóriumi gyakorlat (címe: A trisz(oxaláto)vas(III) komplexion fotokémiai bomlásának tanulmányozása) megfelelő mérési körülményeinek a meghatározása ahhoz, hogy 4 órás hallgatói gyakorlatként elvégezhető legyen a mérés. Emellett elvégzendő a különböző fényforrások (pl. fotoreaktor UV-LED-jei, diódasoros spektrofotométer lámpái) által kibocsátott fény fotonintenzitásának meghatározása trisz(oxaláto)vas(III) komplexet használó kémiai aktinometria segítségével. - Ács Zsuzsanna


Oscillatory reactions and pattern formation

Dr. Gáspár Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár:

Mintázatok képződése gélreaktorban (KBSc, VMBSc)
Reakció-diffúzió rendszerekben kialakuló állandósult, mozgó és önreprodukálódó mintázatok kísérleti vizsgálata és jellemzése gélreaktorok és képfeldolgozó programok alkalmazásával. - Szilágyi Orsolya

Dr. Póta György egyetemi docens:

Reakciókinetikai problémák elméleti vizsgálata (V, T, VM, KBSc, KMSc)
A kémiai reakciók időbeli lefolyását közönséges differenciálegyenletekből álló rendszerek írják le. E rendszerek megoldásával, egyszerűsítésével, a megoldások jellegének felkutatásával egyrészt segítjük a kísérletekben észlelt viselkedésmód értelmezését, másrészt igyekszünk megjósolni új kinetikai viselkedésformákat, amelyek még nem köthetők konkrét kísérleti rendszerekhez. A vizsgálatok elsősorban a multistabilitás, oszcilláció, kémiai erősítés területét célozzák meg. A témához elméleti-matematikai hajlam, informatikai érdeklődés, továbbá a differenciálegyenletek témakörében előírt ismeretek elsajátítása szükséges.

Dr. Rábai Gyula egyetemi tanár:

Oszcillációs reakciók kísérleti tanulmányozása (KBSc)
Az oszcillációs reakciók során néhány résztvevő komponens koncentrációja sok szélsőértéket mutat az idő függvényében. A témára jelentkezők megismerik az oszcillációs reakciók irodalmát. Megismerik azt is, hogy milyen mechanisztikus és parametrikus feltételei vannak a kémiai oszcilláció kialakulásának. Elsajátítják azokat a készségeket, amelyek szükségesek egy összetett dinamikai rendszer kísérleti tanulmányozásához. Megismerik a félig nyitott reaktorok és az áramlásos reaktorok működtetésének technikáját. Új oszcillációs reakciók feltárása is célként fogalmazódik meg a témára jelentkezőkkel szemben. - Krajnák Gergő, Pásztor Péter

Oszcillációs reakciók számítógépes modellezése (KBSc)
Az oszcillációs reakciók során néhány résztvevő komponens koncentrációja sok szélsőértéket mutat az idő függvényében. A témára jelentkezők megismerik az oszcillációs reakciók irodalmát. Megismerik azt is, hogy milyen mechanisztikus és parametrikus feltételei vannak a kémiai oszcilláció kialakulásának. Elsajátítják azokat a készségeket, amelyek szükségesek egy összetett dinamikai rendszer modellezéséhez, a periodikus koncentráció-idő görbék kiszámításához. A modell megalkotása során felvett differenciálegyenlet-rendszereket numerikus módszerrel megoldják. A félig nyitott és az áramlásos reaktorok működésének szimulálását is elvégzik.


X-ray Diffraction Laboratory

Dr. Bényei Attila egyetemi docens:

Átmenetifém komplexek szerkezetének vizsgálata egykristály röntgendiffrakcióval (V, T)
A feladat az egykristály röntgen diffrakciós szerkezet meghatározáshoz használt alapvető programok megismerése, néhány szerkezet megoldása és finomítása.

Folytonos szimmetria mérték hidrogén hidas szerkezetek összehasonlításában (KBSc, VMBSc)
A hidrogénkötéses szerkezetek összehasonlításában egy lehetőség a folytonos szimmetria mérték alkalmazása. Krisztallográfia adatbázis lekérdezését és az adatok feldolgozását jelenti a munka.

Szerkezet meghatározása pordiffrakciós adatokból (KBSc, VMBSc)
Az ab initio szerkezet meghatározás, amikor közvetlenül a pordiffrakciós adatokból határozzuk meg mikrokristályos anyagok szerkezetét a diffrakciós kutatások élvonalába tartoznak. A feladat az alapvető software eszközök elsajátítása és használata ebben a témában. - Cseterki Máté

Krisztallográfiai adatbázisok használata, molekulacsaládok összehasonlítása (GY, KBSc)
Egy megadott molekulacsalád krisztallográfiai adatbázisban való keresése és a szerkezetek összehasonlítása.

Gyógyszerhatóanyagok polimorfizmusa - szabályozási és minőségbiztosítási kérdések (GY, KBSc)
A feladat azon FDA, ICH és gyógyszerkönyvi előírásokat összeszedni és értelmezni, amik a gyógyszerhatóanyag polimorfokra vonatkoznak. - Kovács Kata

PETN-reduktáz homológjai röntgendiffrakciós szerkezeteinek összehasonlító elemzése (MBMSc)
A pentaeritrol-trinitrát reduktáz enzim lényeges szerepet játszik a trinitro-toluol biológiai lebomlásában. A feladat különböző szubsztrátum molekulákkal képezett komplexek, illetve a hasonló enzimek szerkezetének összehasonlítása.

PETN-reduktáz röntgendiffrakciós szerkezetének meghatározása, finomítása (MBMSc)
A feladat egy pentraeritrol-trinitrát reduktáz enzim röntgendiffrakciós szerkezetének finomítása szinkrotron méréssel készült adatkészlet felhasználásával.