Fizikai Kémiai Tanszék

Debreceni Egyetem TTK Kémiai Intézet


Hu|En   
Kutatás

2016. szeptember 1-jén a korábbi Fizikai Kémiai Tanszék és a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék - Fizikai Kémiai Tanszék néven - egyesült. Az új Fizikai Kémiai Tanszék vezetője Prof. Dr. Fábián István. Az e honlapon nem szereplő információkért - az új tanszéki honlap létrejöttéig - kérem kattintson a linkekre az előző mondatokban.

Kutatásaink szerteágazóak, számos alkalmi és rendszeres - külső és belső - együttműködésben, pályázatban veszünk részt. Az alábbiakban az állandósult főbb témák bemutatására teszünk kísérletet.

Dr. Beck Mihály professor emeritus - korábbi tanszékvezetőként - számos mai tanszéki kutatási téma kezdeményezője volt, azok eredményes művelésében meghatározó, máig ható szerepet játszott.

A Tanszék munkatársainak publikációs tevékenységét a Munkatársak c. oldalról indulva lehet megtekinteni.


MTA-DE Homogén Katalízis és Reakciómechanizmusok Kutatócsoport

A Dr. Joó Frerenc egyetemi tanár vezette Kutatócsoport (azon belül Dr. Kathó Ágnes tud. főmunkatárs és csoportja) tevékenységét a Kutatócsoport saját honlapja alapján foglaljuk össze:

 • új vízoldható átmenetifém (Rh, Ru és Ir)-komplexek előállítása, jellemzése, szerkezetfelderítése;
 • a katalitikus hidrogénezés vizsgálata:
  • a szén-dioxid katalitikus hidrogénezése vizes oldatban enyhe körülmények között;
  • a katalitikus reakciók mechanizmusának vizsgálata;
  • a vízmolekulák szerepének vizsgálata a következő jelenségekben:
   • fémkomplexek oldódása és hidrolízise hidroxo-fémkomplexekké;
   • heterolitikus hidrogénhasítás - hidrido-fémkomplexek képződése;
   • a reakciók szelektivitásának pH-függése;
   • a szelektív reakcióutak beállítása a pH segítségével;
  • a katalitikusan aktív részecskék (hidrido-fémkomplexek) felkutatása;
 • szerves-vizes kétfázisú katalitikus reakciók a szerves fázisban oldódó szubsztrátumok hidrogénezésére;
 • biomembránok módosítása homogén és heterogén fázisú hidrogénezéssel;
 • katalitikus reakciók vizsgálata ionos folyadékokban - összevetés a vizes és szerves fázisban lejátszódó analóg reakcióval.


Egzotikus kinetikai jelenségek és nemlineáris dinamika

E kutatásokat az elmúlt közel három évtizedben elsősorban Dr. Gáspár Vilmos és Dr. Rábai Gyula egyetemi tanárok határozták meg. A kutatások főbb irányai a következők voltak:

 • homogén fázisú pH-vezérelt és egyéb típusú oszcillációs reakciók tervezése, leírása, mechanizmusának vizsgálata;
 • káosz szabályozása kémiai és elektrokémiai rendszerekben;
 • elektrokémiai oszcillációk tervezése és vizsgálata;
 • inhomogén térbeli jelenségek, kémiai hullámok vizsgálata;
 • nemlineáris dinamika biológiai jelenségekben és a gyógyításban.

Az előbbi témák bizonyos elméleti vonatkozásaival jelenleg Dr. Póta György egyetemi docens foglalkozik.


Autokatalitikus és polimerizációs reakciók, reakciófrontok

Dr. Bazsa György egyetemi tanár és munkatársai (többek között Dr. Lengyel István, Dr. Nagy István és a jelenlegi tanszéki állományból Dr. Póta György) vizsgálatai bepillantást engednek

 • a homogén autokatalitikus reakciók, elsősorban az autokatalitikus salétromsavas oxidációk mechanizmusába;
 • a térben tovaterjedő autokatalitikus reakciófrontok sebességét és koncentrációprofilját megszabó tényezőkbe;
 • a makroszkopikus közegáramlás, a konvekció szerepébe a reakciófrontok terjedésében;
 • a polimerizációs frontok terjedésébe;
 • a kompozitok előállításába és jellemzésébe.


Fotokémiai, komplexképzési és redoxireakciók kinetikája

Dr. Ősz Katalin egyetemi docens és munkacsoportjának kutatási programja a következő főbb témákat foglalja magába:

 • fotokémiai vizsgálati módszerek fejlesztése;
 • fotoszintézis modellezése szubsztituált p-benzokinonokkal;
 • Ce(III/IV) komplexek szerepe a napenergia hasznosításában;
 • környezeti szennyezők fotokémiai lebontása.


Röntgendiffrakciós vizsgálatok

Dr. Bényei Attila egyetemi docens - a röntgendiffrakciós szolgáltató laboratórium vezetése mellett - a következő területek kutatásával foglalkozik:

 • egykristály röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározások;
 • fémkomplexek, szerves molekulák szerkezete, hidrogénkötéses rendszerek.

Tudományos profiljába sorolható még a homogén katalitikus reakciók vizsgálata, vízoldható platinafém komplexkatalizátorok működési mechanizmusa és szerkezete.